doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD. ukončila v roku 2001 doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. V roku 2009 sa stala docentkou zubného lekárstva  a garantom študijného odboru dentálny hygienik. Absolvovala viacero študijných pobytov a kurzov v zahraničí (napr. Dental Hygiene School, Hogeschoool Inholland, University of Professional Education, ACTA Amsterdam, Holandsko, Uplatnenie dentálneho hygienika v praxi zubného lekára, Basel, Švajčiarsko, Dental Hygiene School, University of Professional Education, Utrecht, Holandsko, Dentalhygiene Schule, Minerwastrasse 99, Zürich, Švajčiarsko). Založila odbor dentálna hygiena na Slovenku. Je docentkou predmetov parodontológia, prophylaxia, dentálna hygiena, imunológia na Fakulte zdravotníckych odborov PU v Prešove.  

Je zároveň členkou Česko-slovensko-švajčiarskej medicínskej spoločnosti, Výboru pre prevenciu SKZL, predsedom SDHS pri SLS (Slovenská lekárska spoločnosť), organizátorom medzinárodných kongresov (2x ročne), predsedom Občianskeho združenia Zdravý úsmev a prezidentkou Slovenskej parodontologickej spoločnosti, občianskeho združenia. Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD. aktívne prednáša na kongresoch doma aj v zahraničí. Je autorkov viacerých kníh (Monografie, vysokoškolské učebnice a publikácie pre deti a laickú verejnosť, Orálna hygiena, Orálna hygiena I, II-III, IV, V, VI, Rádiológia v zubnej medicíne, Motivačný atlas, Parodontológia I, II, III, a iné). Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD. je držiteľkou významných ocenení (Strieborná medaila 20 výročie Prešovskej univerzity, Ocenenie za 25 ročnú aktívnu prácu pre SKZL, Strieborná medaila PU v Prešove za zásluhy o rozvoj FZO PU v Prešove, ocenenie za publikačnú činnosť v r. 2013/2014, Cena rektora za monografiu v oblasti zdravotné vedy).